Service & Nazorg

Procedure

Thunnissen streeft ernaar de woning als kwalitatief hoogwaardig product aan u over te dragen. Bij de oplevering worden eventuele geconstateerde gebreken genoteerd op het Proces Verbaal van Oplevering. Hierna zorgt het uitvoeringsteam voor de afhandeling van deze opleverpunten. Nadat de opleverpunten zijn afgehandeld, draagt het uitvoeringsteam het betreffende project over aan de afdeling Nazorg van Thunnissen.

U heeft een klacht en/of gebrek. Wat moet u doen?
Deze procedure Nazorg is met name gericht op bewoners van koopwoningen en koopappartementen, die vallen onder Woningborg garantie regelingen. Dit laat onverlet dat deze bepalingen ook betrekking hebben op overige partijen (bijvoorbeeld de Vereniging Van Eigenaren), die aanspraak willen maken op basis van overeengekomen garantie bepalingen bij Thunnissen.

Stap 1 Huurappartement of huurwoning alsmede VVE gerelateerde meldingen
Wanneer u echter een huurappartement of huurwoning bewoont, dan moet u de melding doen bij de verhuurder. Thunnissen neemt rechtstreeks van de huurder afkomstige meldingen niet in behandeling. Als uw melding VVE zaken betreft, zoals bv. daken, gevels, liften en algemene trappenhuizen, dan dient u de melding te doen bij uw VVE.

Stap 2 Valt de klacht en/of gebrek binnen de onderhouds- en garantietermijn
Onderhoudstermijn
Na de datum van oplevering (zoals vermeld op het Proces Verbaal van Oplevering) geldt er volgens de voorschriften van Woningborg een periode van drie maanden (onderhoudstermijn) waarin klachten en/of gebreken, die in deze periode ontstaan en waarvoor Thunnissen verantwoordelijk is, moeten worden verholpen. Na deze periode gaat de Garantie- en waarborgregeling (uitgegeven door Stiwoga / GIW of Woningborg) automatisch in.

Garantietermijn
In de Garantie- en waarborgregeling staat in Bijlage A omschreven welke garantietermijn(en) zijn overeengekomen alsmede voor welke onderdelen van uw woning de garantie beperkt is tot een bepaalde termijn. Net als bij elk ander artikel, waarop garantie wordt verstrekt, geldt ook voor uw woning dat u deze dient te onderhouden conform de garantievoorwaarden. Schade als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie.
Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden uitgevoerd. Indien dit wel is gebeurd, vervalt de garantie op de installatie. Voorbeelden van aanpassingen zijn o.a.: het tijdelijk verwijderen van de radiatoren, het (door derden laten) aanbrengen van vloerverwarming, het verplaatsen van de cv-ketel e.d.
Als de klacht binnen de onderhoudstermijn en/of de garantietermijn valt, dan gaat u verder met de inhoudelijke beoordeling van de klacht en/of gebrek.

Stap 3 Zelf beoordelen van de klacht en/of gebrek
Voordat u een klacht en/of gebrek meldt, dient u zelf te beoordelen of de klacht en/of gebrek binnen de herstelverplichtingen van Thunnissen valt. Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen op http://www.thunnissen.nl/service-en-nazorg kunt u deze beoordeling zelf uitvoeren.

Naast de digitale beoordeling van uw klacht en/of gebrek, kunt u tevens de garantievoorwaarden nazien op de website: www.woningborggroep.nl vinden.

Stap 4 Digitaal melden van de klacht en/of gebrek:
Als u na de beoordeling constateert dat uw klacht en/of gebrek gegrond is, dan kunt u de klacht en/of gebrek digitaal melden via onze website. Alle andere vormen van melden, zoals telefonisch, per mail, per post of fax kunnen niet door Thunnissen in behandeling worden genomen. Op de website van Thunnissen, vindt u onder de rubriek ‘contact’ en vervolgens ‘serviceformulier’ het invulformulier voor de melding. Om u zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk dat u onze afdeling Nazorg een volledige omschrijving van de klacht en/of gebrek toestuurt.

Stap 5 Beoordeling van de klacht en/of gebrek door Thunnissen
Wanneer u het volledig ingevulde meldingsformulier naar ons heeft gestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw melding op het door u aangegeven emailadres. Hieraan kunt u verder nog geen rechten ontlenen. De klacht en/of het gebrek wordt eerst nog inhoudelijk door Thunnissen beoordeeld. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er eerst nog een vertegenwoordiger van Thunnissen bij u langskomt om de klacht en/of gebrek ter plaatse te beoordelen.

Stap 6 Afhandeling van de klacht en/of gebrek
Indien door de afdeling Nazorg de klacht en/of het gebrek als gegrond wordt beoordeeld, dan nemen zij direct initiatief om deze op korte mogelijk termijn te herstellen.

Let op

Inspectiekosten worden in rekening gebracht bij een onterechte melding

N.B. Indien achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm en ook geen schending van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, dan is Thunnissen gerechtigd om aan de garantiegerechtigde een bedrag aan behandelings- cq. onderzoekskosten ad € 90,- inclusief BTW in rekening te brengen. Dit bedrag wordt voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast, conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens van het CBS met dien verstande dat het geïndexeerde bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.